Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Feeder One B.V., statutair gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende te Houten, Nederland


 1.             Toepasselijkheid

1.1           Deze algemene verkoopvoorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten uitgebracht respectievelijk gesloten door Feeder One B.V. (FEEDER ONE) met enige wederpartij van FEEDER ONE (Afnemer).

1.2           Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventueel door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij deze door FEEDER ONE uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3           Van deze Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.


2.             Aanbiedingen en/of offertes

2.1           Alle aanbiedingen en offertes gedaan door FEEDER ONE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in dat het aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te vervallen.

2.2           De door FEEDER ONE verstrekte brochures, prijslijsten en andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet bindend.

2.3           FEEDER ONE behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder opgave van redenen, te weigeren.


3.             Totstandkoming overeenkomst

3.1           Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop komen eerst tot stand indien en nadat FEEDER ONE deze schriftelijk heeft bevestigd of FEEDER ONE met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen. FEEDER ONE behoudt zich het recht voor enkele of meer door de Afnemer bestelde goederen te allen tijde zonder opgave van redenen niet te leveren. Het niet leveren van een deel van de goederen geeft de Afnemer niet het recht het overige deel van de overeenkomst op enigerlei wijze te ontbinden en geeft de Afnemer geen recht op schadevergoeding. Afnemer zal indien reeds betaling heeft plaats gevonden het bedrag voor de niet geleverde goederen geretourneerd krijgen.

3.2           Indien door FEEDER ONE een bindende offerte is uitgebracht (zie 2.1), komt de overeenkomst tot stand op de dag van ontvangst door FEEDER ONE van de schriftelijke aanvaarding van de offerte door de wederpartij.

3.3           Indien de overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Afnemers zijn deze zowel ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming daarvan.

3.4           Een duurzame contractuele relatie komt, behoudens een uitdrukkelijk anders luidende schriftelijke overeenkomst, niet tot stand. FEEDER ONE is niet gehouden om voor de weigering om de Afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven. De omstandigheid dat FEEDER ONE de Afnemer levert en/of aan de Afnemer heeft geleverd, geeft de Afnemer geen recht op toekomstige leveranties door FEEDER ONE.


4.             Prijzen

4.1           De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen vermeld in euro’s.

4.2           Omdat de prijzen onderhevig kunnen zijn aan schommelingen wegens diverse externe factoren, worden de prijsopgaven steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende prijzen. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan arbeidslonen, belastingen, premies, inkoopprijzen, grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s et cetera) een verhoging ondergaan, is FEEDER ONE gerechtigd deze verhoging aan Afnemer in rekening te brengen.

4.3           De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de prijs geven de Afnemer niet het recht de overeenkomst op enigerlei wijze te annuleren of te ontbinden, onverminderd het recht tot opzegging conform artikel 13.


5.             Levering

5.1           De opgegeven levertijden zijn slechts ter inlichting gegeven en zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeenkomen.

5.2           Slechts indien de levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is overeengekomen, is de Afnemer gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, indien FEEDER ONE niet binnen deze termijn de bestelde zaken afgeleverd heeft, doch niet nadat de Afnemer FEEDER ONE d.m.v. een aangetekend verzonden brief nog een redelijke termijn heeft gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen.

5.3           FEEDER ONE is altijd gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Afnemer is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig artikel 10 van deze Voorwaarden.

5.4           Onze leveringen geschieden franco FEEDER ONE voor orders vanaf Euro 300,- (Zegge: driehonderd euro). Voor orders onder Euro 300,- (Zegge: driehonderd euro) zal Euro 10,- (Zegge: tien euro) transportkosten in rekening worden gebracht. Het transport geschiedt altijd voor risico van Afnemer. Voor leveringen op de eilanden en buiten Nederland dienen separate afspraken gemaakt te worden.

 5.5           Indien de producten – na het verstrijken van de leveringstermijn – door Afnemer niet zijn (of worden) afgenomen of de Afnemer weigert deze af te nemen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd. FEEDER ONE zal een factuur ter zake van de aflevering aan de Afnemer sturen. De Afnemer is gehouden deze te voldoen.


 6.             Overmacht

6.1           Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke omstandigheid die FEEDER ONE redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen of vermijden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen werkstaking, ziekte van personeel, staking, arbeidsonrust, import of export verboden, overheidsmaatregelen, niet c.q. niet tijdig leveren door toeleveranciers van FEEDER ONE en beschadiging of teniet gaan van de voor de opdracht benodigde productiemiddelen.

6.2           Indien naar het oordeel van FEEDER ONE zich een overmachtsituatie van tijdelijke aard voordoet, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet. Indien naar het oordeel van FEEDER ONE de nakoming door FEEDER ONE als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, is FEEDER ONE gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst aan de omstandigheden aan te passen of geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden is.

6.3           FEEDER ONE is gerechtigd betaling te vorderen van het deel van de overeengekomen verplichtingen dat reeds is uitgevoerd voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

 

7.             Reclames

7.1           Zodra de producten door Afnemer zijn ontvangen, dient Afnemer direct vast te stellen of de producten waarneembaar in orde zijn en of zij qua aantal en soort in overeenstemming zijn met de gedane bestelling. Indien de door FEEDER ONE geleverde producten waarneembaar niet in orde zijn of qua aantal en/of soort niet in overeenstemming zijn met de gedane bestelling, is Afnemer gehouden binnen 5 dagen na de aflevering schriftelijk te reclameren onder opgaaf van de aard en omvang van de klachten en het ordernummer waaronder de betreffende zaken zijn geleverd.

7.2           Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk per aangetekend verzonden brief – te richten aan het kantooradres van FEEDER ONE – te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen.

7.3           Bij gebreke van tijdige reclames, wordt Afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

7.4           Het indienen van een reclame ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van FEEDER ONE.

7.5           Indien de reclames door FEEDER ONE gegrond worden bevonden, zal FEEDER ONE (naar haar keuze) zorg dragen voor vervanging van de producten of overgaan tot het vergoeden van de factuurwaarde van de gebrekkige producten.

7.6           Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van de aard, de samenstelling dan wel de verpakking van het product door Afnemer of derden.

7.7           Indien de reclames door FEEDER ONE gegrond worden bevonden, is FEEDER ONE niet gehouden tot het verrichten van andere prestaties dan wel het vergoeden van schade.


8.             Aansprakelijkheid

8.1           FEEDER ONE is, behoudens opzet of roekeloosheid harerzijds of van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die de Afnemer, diens personeel, andere hulppersonen of enige derde mocht lijden ten gevolge van het niet of niet be­hoorlijk functioneren van de door FEEDER ONE geleverde zaken dan wel het ondeugdelijk zijn van de door FEEDER ONE geleverde zaken en voor schade ten gevolge van enig advies van FEEDER ONE ten aanzien van die zaken, alsmede voor schade ten gevolge van niet-tijdige, onjuiste of onvolledige levering van de betreffende zaken.

8.2           In het geval rechtens zou worden vastgesteld dat FEEDER ONE ondanks het bepaalde in het vorige lid voor enige aldaar bedoelde schade aansprakelijk is, geldt dat haar aansprake­lijkheid in ieder geval beperkt is tot de hoogte van de eventueel voor haar bestaande verzekeringsdekking danwel, indien (om welke reden dan ook) geen verzekeringsdekking mocht bestaan tot de factuurwaarde van de door haar geleverde zaken waarmee haar aansprakelijkheid samenhangt.

8.3            De Afnemer vrijwaart FEEDER ONE tegen alle aanspraken van zijn hulppersonen, waaronder diens personeel of vertegenwoordigers en/of derden.

8.4           Het bepaalde in de leden 1-3 heeft betrekking op de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van FEEDER ONE.


 9.             Eigendomsvoorbehoud

9.1            Alle door FEEDER ONE aan de Afnemer te leveren en geleverde zaken blijven FEEDER ONE’s ei­gendom totdat de Afnemer aan al zijn verplichtingen jegens FEEDER ONE terzake de betref­fende, vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door FEEDER ONE verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van FEEDER ONE op de Afnemer wegens tekortschieten door de Afnemer in de nakoming van zijn verbintenissen jegens FEEDER ONE, heeft voldaan.

9.2            Indien de Afnemer de zaken aan derden verkoopt en levert, is zij verplicht onmiddellijk haar vordering(en) met betrekking tot deze leveringen aan FEEDER ONE te verpanden als zekerheid voor al hetgeen de Afnemer aan FEEDER ONE verschuldigd is.

9.3            Indien FEEDER ONE geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud door vermenging of natrekking van de zaken of door enige andere reden, is de Afnemer verplicht de nieuw gevormde zaken aan FEEDER ONE te verpanden.9.4             Indien de Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens FEEDER ONE te­kortschiet of FEEDER ONE goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekort­schieten, is FEEDER ONE gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de schade die FEEDER ONE lijdt als gevolg van het terugnemen van de zaken.

 9.5            Indien FEEDER ONE de zaken als haar eigendom opvordert, is de Afnemer gehouden om binnen 24 uur na hiertoe bij aangetekend verzonden brief te zijn aangemaand, de door FEEDER ONE gevorderde zaken aan FEEDER ONE terug te bezorgen en dit op kosten en risico van de Afnemer. Bij gebreke hiervan is FEEDER ONE gerechtigd de zaken bij de Afnemer op te halen zonder rechterlijke tussenkomst


10.           Betaling, rente en kosten

10.1          Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder enige korting, opschorting of verrekening te geschieden, door middel van storting door overmaking op een door FEEDER ONE aangewezen bank- of girorekening. Als plaats van betaling geldt ten gunste van FEEDER ONE het actuele kantooradres van FEEDER ONE. Betaling dient te geschieden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

10.2          Facturen dienen binnen 30 dagen te zijn voldaan.

10.3          De Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening.

10.4          Indien geen volledige betaling binnen 30 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden is de Afnemer zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is, in gebreke en is hij vanaf de vervaldatum van de factuur aan FEEDER ONE de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd.

10.5          Alle door FEEDER ONE te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal een bedrag gelijk aan 10% van het gevorderde bedrag, met een minimum van Euro 50


11.           Intellectuele en/of industriële eigendomsrechten

11.1          Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van FEEDER ONE op alle door haar geleverde zaken of diensten worden door FEEDER ONE voorbehouden. De Afnemer verbindt zich deze rechten op geen enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door gebruikmaking of anderszins en erkent dat FEEDER ONE ter zake rechthebbende is.


12.           Ontbinding en opschorting

12.1          In gevallen dat Afnemer (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, (b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, (c) overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijke gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf of (d) in verzuim is met verplichtingen welke voortvloeien uit een met FEEDER ONE afgesloten overeenkomst, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft FEEDER ONE de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Afnemer zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld of de overeenkomst te ontbinden waarbij Afnemer aansprakelijk is voor alle door FEEDER ONE geleden en te lijden schade.


13.           Opzegging

13.1          Ingeval een overeenkomst voor (on)bepaalde tijd tot stand zou zijn gekomen, ondanks het bepaalde in artikel 3.4 van deze algemene voorwaarden, is FEEDER ONE steeds gerechtigd, om welke reden dan ook, met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen. In geen geval is FEEDER ONE tot enige schadevergoeding gehouden.


14.           Zorgplicht

14.1          Afnemer zal de geleverde producten steeds met de vereiste zorg behandelen en geen handelingen verrichten waardoor de kwaliteit of de veiligheid van de producten dan wel de reputatie van de merken zouden kunnen worden aangetast.


 15.           Toepasselijk recht en geschillen

15.1          Op met FEEDER ONE afgesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) uitgesloten.

15.2          Alle geschillen tussen partijen zullen worden berecht door de (voorzieningenrechter van de) Arrondissementsrechtbank te Utrecht (Nederland).

15.3.         Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van FEEDER ONE het geschil voor te leggen aan de volgens normale competentieregels bevoegde rechter.